Hiány-szakképesítések
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

Hiány-szakképesítések a 2017/2018. tanévben

Gyakorló ápoló 

Pék 

Pincér

Szociális gondozó és ápoló

Hiány-szakképesítések a 2018/2019. tanévben

Asztalos

Eladó

Gyakorló ápoló

Pék

Szakács

Szociális gondozó és ápoló


Az ösztöndíj jogosultságot érintő előírások 


A jogosultság feltételei: 

I. A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. 

II. A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók az alábbi esetekben jogosultak ösztöndíjra: 

 • 1. Azon tanulók, akik 9. évfolyamos szakközépiskolai tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben kezdték meg és a 2015/2016-os tanévben érettségiztek, szakmacsoportos alapozó oktatás keretén belül választható szakmai előkészítő vizsgatárgyból lezárásként lehetőségük nyílt érettségi vizsgát tenni. 
 • a.) Esetükben az intézmények dönthettek úgy, hogy a kilencedik-tizenkettedik évfolyamos tanulmányaik beszámítása révén képzésük egy évvel rövidebb lesz. Ez esetben a jelenleg hatályos OKJ szerinti szakképző évfolyamon tanulnak. Erre az egy évfolyamra kell megigényelni az ösztöndíjat, amelyen a hiány-szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történik felkészítés. 
 • b.) Amennyiben nem került beszámításra az előzetes szakmai tudás, akkor a jelenleg hatályos OKJ szerinti két éves képzésre iratkozhatott be a tanuló a tizenharmadik évfolyamon. Ebben az esetben a hiány-szakképesítés komplex szakmai vizsgájára felkészítő évfolyam a 14. évfolyam, így kizárólag erre kell megigényelni az ösztöndíjat 
 • 2. Azon tanulóknak, akik gimnáziumi, illetve nem szakirányú szakmai érettségi vizsgával rendelkezve lépnek be a szakgimnázium 13. évfolyamára, ennek megfelelően két évig tart a képzésük. Részükre kizárólag a második, azaz a tizennegyedik évfolyamra kell megigényelni az ösztöndíjat, amelyen a hiány-szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történik felkészítés. 
 • 3.  A 2017 májusában elsőként ágazati szakmai érettségi vizsgát tevő tanulók esetében a 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a komplex szakmai vizsgára felkészítő tizenharmadik évfolyamra kell igényelni az ösztöndíjat hiányszakképesítések esetén. 

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben: 

 • - szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy - valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló az adott tanévben: 

 • - évfolyamismétlésre kötelezés esetén, - attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát vagy 
 • - az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól. 

A Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a szakképzési ösztöndíj tekintetében a támogatható szakképesítésre vonatkozóan az alábbi három, együttes feltétel került megállapításra: 

 • 1. OKJ-ban szereplő, első szakképesítés legyen. 
 • 2. A szakképesítés - a tanuló tanulmányainak megkezdésekor, vagy akár tanulmányainak folytatása közben - a hiány-szakképesítéseket meghatározó kormányrendeletben hiány-szakképesítésként kerüljön meghatározásra. 
 • 3. Az oktatás államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben történjen. Abban az esetben, ha a szakképesítés megfelel mind a három feltételnek, az ösztöndíjat biztosítani kell a megfelelő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanuló számára attól a tanévtől kezdődően amikortól a szakképesítés hiány-szakképesítésnek minősül egészen a szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére meghatározott időszak végéig. 

Fentiekkel összefüggésben felhívjuk figyelmüket, hogy a szakképzési ösztöndíj az előzőekben kifejtett teljes, szakmai vizsgával záruló tanulmányi időszakra jár a tanulónak akkor is, ha az adott szakképesítés esetleg a tanulmányok ideje alatt valamelyik tanévtől már nem szerepel a hiány-szakképesítéseket meghatározó Korm. rendeletben.