Felnőttoktatás 
meghirdetett képzések 2017/2018. tanév

2018/2019. tanév keresztfélévében meghirdetett képzések


35 762 01 Demencia gondozó 

Képzés ismertetése: 

A demencia gondozó interprofesszionális csapat tagjaként, együttműködve demenciával élő személyek komplex ellátásában vesz részt intézményesült, vagy intézményen kívüli keretek között. A csapaton belül ellátja a demenciával élő személy közvetlen gondozásával összefüggő feladatokat, részt vesz a demenciával élő személy kísérésében, foglalkoztatásában, a demenciával élő személy családtagjainak támogatásában. A gondozási feladatok keretében kiegészíti a demenciával élő személy még meglévő önálló életvitelével kapcsolatos hiányterületeket, segíti a gondozottat az élet értelmes és számára élvezhető megélésében és a leépülési folyamat lezárásaként az élet elengedésében. Munkáját személyközpontúan, az ellátott személy igényeinek és állapotának figyelembe vételével végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a szakterületekre vonatkozó ismereteit a gyakorlatban alkalmazni a betegség kialakulásának folyamatában, a demenciával élő személy ellátása érdekében,

- felismerni a megjelenő, demenciára utaló új tüneteket,

- felismerni, ha a betegség aktuális stádiumában szükség van arra, hogy a kliens problémái kapcsán konzultációs hátteret vegyenek igénybe, illetve a klienst szakorvoshoz kell irányítani,

- a demencia stádiumát azonosítani,

- felismerni a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek,

- részt venni, együttműködni a hozzátartozók vagy a környezet számára nyújtott edukációs programokban

- alkalmazni a hatékony, speciális kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozó-hozzátartozó kapcsolatokban,

- alkalmazni saját kompetenciáján belül a szükséges gyógyszeres és fizikai kezelést jelentő beavatkozásokat,

- a beteg számára inspiráló napirendet összeállítani,

- felismerni saját terhelődését,

- a szakmai konzultációs hátterek biztosítása mellett a terápiás csapat tagjaként kezelni a demenciával élő személynél fellépő viselkedészavarokat, továbbá képes felismerni és kezelni a megváltozott, egészséges működéstől eltérő állapotokat,

- felismerni az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat és ehhez igazítani a gondozási, ápolási ellátás folyamatát,

- csapat munka keretében együttműködni az ápolási diagnózis kialakításában és ennek nyomán azt a gyakorlatban alkalmazni,

- partnerként együttműködni a beteg családjával,

- folyamatosan, hatékonyan beavatkozni a prehospitális tünetek, veszélyhelyzetek felismerése, megelőzése, gyors kezelése érdekében,

- felismerni az öregedéssel, illetve a leépüléssel járó társadalmi és szociális kihívásokat,

- felismerni a gondozási problémákat, a szükségletekre adott válaszok hiányosságait,

- a gondozás során alkalmazni a demenciával élő személy gondozásának speciális módszereit, Például: én támogató modell, személyközpontú gondozás,

- felismerni az abúzusra utaló jeleket,

- megtervezni, megszervezni, lebonyolítani csoportfoglalkozásokat, az általa ismert, a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító, illetve lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazásával, továbbá közreműködni a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító professzionális csoportfoglalkozások megvalósításában,

- megtervezni a demenciával élő személy funkcionális felmérését,

- tájékoztatást adni a demenciával élő személynek, illetve hozzátartozójának a jogvédelemmel kapcsolatban elérhető információkról,

- a demenciával élő személyt és hozzátartozóját pszichésen támogatni az élet elengedése során

Képzési idő: 1 év

Jelentkezés feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: 

OKJ-s előképzettségek:

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló / 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő / 54 762 02 Szociális asszisztens / 54 762 03 Szociális szakgondozó / 32 723 01 Ápolási asszisztens / 54 720 01 Egészségügyi asszisztens / 52 723 01 Gyakorló ápoló / 52 723 02 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

Felsőfokú képesítések, mint előképzettségek:

Szociális munkás / Szociálpedagógus / Okleveles egészségügyi szociális munkás / Okleveles szociális munkás / Gyógytornász / Fizioterapeuta / Okleveles rehabilitációs szakember / Szociális menedzser / Mentálhigiénikus / Diplomás ápoló

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

 1. Demencia gondozó 
 2. Gerontológiai gondozó 
 3. Szociális gondozó 
 4. Pszichiátriai gondozó 

54 481 02 Gazdasági informatikus

Képzés ismertetése:

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információtechnológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani;

- vállalkozni, munkavállalót foglalkoztatni;

- munkát vállalni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán;

- vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani;

- megfelelni a hazai munkáltatói piacon;

- munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni;

- különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni;

- megtervezni és telepíteni egy otthoni, kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez;

- adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására;

- programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére, webes feladatok megoldására;

- munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani;

- a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésében, új vállalati információs rendszereket tervezésében, tesztelésében, üzemeltetésében részt venni, továbbá egy meglévő rendszert adaptálását elvégzi;

- feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni;

- statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani;

- adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét cél érdekében;

- rendszerszervezési projektben dolgozni;

- minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázistervezési és -lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani;

- a szakma gyakorlásához szükséges anyanyelvi és angol nyelvi kommunikációra;

- angol nyelvi szakmai szöveget megérteni és fordítani.

Képzési idő: 2 év

Jelentkezés feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakképesítésre épülő képzés: 55 481 02 Információrendszer-szervező

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

 1. Adatbázis asszisztens
 2. Számítógépprogramozó-asszisztens
 3. Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző 

54 813 02 Sportedző

Képzés ismertetése:

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni

- a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani

- a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni

- az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani

- a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni

- a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni

- különböző ciklusú edzésterveket készíteni

- a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani

- sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni

- a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni

- az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában

- sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni

- a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest

- szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani

- más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

Képzési idő: 2 év

Jelentkezés feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek 

Szakképesítésre épülő képzés: 55 813 01 Személyi edző

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

 1. Edző (a végzettségében szereplő sportágban)
 2. Atlétikaedző

 3. Vizisíoktató

 4. Úszás oktató

 5. Könnyűbúvár oktató

 6. Harcművészet oktató

 7. Golfoktató

 8. Fitnesz oktató

 9. Búvároktató

 10. Aerobic oktató

 11. Sportszakosztály-vezető

 12. Sportreferens

 13. Sportegyesületi szaktanácsadó

 14. Sportegyesületi tanácsadó

 15. Tréner tanácsadó

 16. Tornaedző

 17. Teniszedző

 18. Lovasedző

 19. Kosárlabda

 20. Kézilabdaedző

 21. Futballedző


55 726 02 Sportmasszőr

Képzés ismertetése:

A sportmasszőri képesítés a masszőr képzések egy speciális ága. Ez a végzettség lehetővé teszi és felkészíti a masszőrt, hogy speciális terepen, a környezet által kínált eszközöket felhasználva, kreatívan kezeljen sportolókat és élsportolókat. Feladata továbbá, hogy a gyakorlatban alkalmazza szakmai tudását ahhoz, hogy egy adott szituációban gyorsan, optimálisan kezelje a sportolót, megőrizve és növelve annak teljesítményét. Továbbá döntsön - orvos jelenlétében azzal együttműködve - arról, hogy sérülés esetén az adott játékos pályára küldhető-e, vagy játékban/versenyben tartható-e rásérülés veszélye nélkül. Képessé teszi a sportmasszőrt arra, hogy egyértelműen döntsön a sportoló sérülésének állapotáról, valamint annak a kockázatáról, mértékéről, hogy a további játékban maradás nem veszélyezteti-e testi épségét.

A sportmasszőr általi folyamatos kezelések elősegítik a sportoló egészségének megőrzését, betegségek, illetve sérülések megelőzését, továbbá alkalmasak a sportoló sport teljesítményének fenntartására és annak folyamatos növelésére. Önálló tevékenységével - szakmai kompetenciájának megfelelően - támogatja a sportoló fizikai terhelhetőségének megtartását, optimális keretek közötti növelését minden egészségügyi szempontot betartva. Sérült sportolók rehabilitációja és gyógyulása érdekében csapatben dolgozva, hosszútávon segíti az orvos és az edző munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel.

A sportmasszőr munkáját elsősorban sportegyesületekben, illetve sportlétesítményekben végzi. A Sportmasszőri szakképesítés előfeltételezi a Gyógymasszőri és a Regeneráló balneoterápiás masszőr szakképesítés meglétét, továbbá az előírt szakmai gyakorlat elsajátítását. Mindezeknek megfelelően a sportmasszőr olyan munkaterületeken is elhelyezkedhet a munkaerőpiacon, melyekhez a Regeneráló balneoterápiás masszőr, vagy a Gyógymasszőr végzettség szükséges. A sportmasszőrt képesítése feljogosítja, hogy akár gyógyfürdőkben, kórházakban, rendelőkben, gyógyászati intézményekben, fürdőkben, wellness részlegeken gyógymasszázst, és fizikai közérzet javító szolgáltatást is nyújtson, frissítés céljából masszázskezeléseket végezzen. Elsődlegesen a sportmasszőri tevékenység végzése a cél. A megszerzett sportmasszőri többlettudás támogatja az említett kezelések hatékonyságát, felgyorsítja a sportoló, vagy beteg gyógyulási, regenerálódási folyamatait. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a Gyógymasszőri végzettségnél részletezett ismereteket alkalmazni

- a sportolót és sporttevékenységét megfigyelni

- állapotfelmérést végezni

- a csapat tagjaival szaknyelven, a sportolóval empatikusan kommunikálni

- meghatározni, saját szakmai kompetenciájának határát

- sportmasszázst végezni

- triggerpont masszázst végezni

- megváltozott képességű sportolók, paralimpikonok, szervátültetettek kezelése

- sportmasszázs mélytechnikai kivitelezését végezni (PIP, MCP, alkar, könyök)

- a sportolót ruháján keresztül sportmasszázzsal kezelni

- a női ciklusnak megfelelő masszázs technikát végezni

- hypo és hypermobilis sportolók kezelését végezni

- Tens, Lézer (lágy), Biotron, Ultrahang kezeléseket végezni

- klasszikus bandázsolást végezni

- hűtéseket, jegeléseket végezni

- passzív kimozgatást végezni

- passzív nyújtást végezni

- klasszikus bandázsolást végezni

- hidro- és balneoterápiás kezeléseket végezni

- munkájához kapcsolódó dokumentációkat vezetni

- betartani a higiénés, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat

- sport egészségnevelési feladatokat ellátni

- részt venni a sport rehabilitációban

- elsősegélyt nyújtani

- sportsérüléseket felismerni, orvos utasítására és vele együttműködve ellátni

- edzés-napiciklusnak megfelelő hagyományos és kiegészítő masszázsfogásokat alkalmazni

- sportsérülések megelőzésében közreműködni

- edzésprogram kialakításában részt venni

- szakmai és etikai normákat betartani

- gyógymasszőri és sportmasszőri szakkifejezéseket használni

- a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályokat, előírásokat betartani

- betegjogokat, betegbiztonságot betartani

Képzési idő: 1 év

Jelentkezés feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek 

 • Szakmai előképzettség:

OKJ-s előképzettségek: 54 726 04 Gyógymasszőr + 2 év gyógymasszőri végzettséggel szerzett gyakorlat

Felsőfokú képesítések, mint előképzettségek: ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett Gyógytornász-fizioterapeuta szakképesítések.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

 1. Regeneráló balneoterápiás masszőr
 2. Sportmasszőr 
 3. Gyúró  
 4. Gyógymasszőr
 5. Fürdősmasszőr